Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa, Tin học và Ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA, TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

--------------------------------------------------

* Thông tin nhân sự:

Quyền giám đốc:Tăng Hữu Tân

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Fax: 08 3775 5055