Nhiệm vụ

 Nhiệm vụ của Đảng bộ Trường

Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các Trường đại học, cao đẳng, TCCN có nhiệm vụ chung:

1. Lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của các Chi bộ, chỉ đạo các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo đảng viên và CBGV tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đào tạo được phân công; kiểm tra các chi bộ, đảng viên chấp hành Nghị quyết, chủ trương của cấp trên. Chỉ đạo các chi bộ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Điều lệ Đảng, pháp luật nhà nước trong phạm vi Trường theo đúng quy định của tổ chức Đảng.

 

2.Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi trong Trường.

 

3.Phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác cán bộ, và quản lý cán bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ tham gia với các Trưởng phòng, khoa về công tác quản lý và quy hoạch cán bộ, kiện toàn bộ máy hoạt động của Trường nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho nhà trường

 

4.Chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn phối hợp với BGH có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV; chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản HCM.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Quá trình hình thành phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

...........Ngày 24/9/1997 Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường đại học Tôn Đức Thắng. Để Trường đi vào hoạt động cần hình thành các tổ chức chính trị mà trước hết là thành lập Chi bộ Đảng để chỉ đạo sự hoạt động của Trường. Lúc đầu đảng viên sinh hoạt đảng ghép với Chi bộ Trung tâm Votec. Đến tháng 01 năm 2000 Chi bộ tách ra thành lập Chi bộ độc lập có 9 đảng viên. Năm 2007, trải qua 10 năm thành lập phát triển, chi bộ đã phát triển với số lượng 40 đảng viên và đã được Đảng bộ Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh có quyết định nâng cấp lên Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 65 QĐ/ĐU ngày 31/3/2008 của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

...........Đến ngày 11 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức Thắng chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tiếp theo đó, Đảng bộ bộ phận Trường được chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN theo Công văn số 3167CV/BTVTU ngày 28/7/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc chuyển giao Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động TP thuộc Đảng ủy khối Dân - Chính – Đảng về trực thuộc Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN.

...........Ngày 18/9/2009 theo Quyết định số 682 QĐ/TV,của Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN về việc tiếp nhận Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 21/9/2009 Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN có Quyết định số 684 QĐ/TV nâng cấp Đảng bộ bộ phận lên Đảng bộ cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng, chỉ định Ban chấp hành gồm 7 ủy viên. Đ/c Hà Thị Là giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

...........Đại hội Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ I ( 2010 – 2015) được tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2010 gồm 9 ủy viên Ban chấp hành. Đ/c Lê Vinh Danh được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy