Đảng bộ trường

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Lê Vinh Danh - Bí thư
Đồng chí Nguyễn Văn Bắc
Phó Bí thư
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Ủy viên Thường vụ


Đồng chí
Nguyễn Quốc Bảo
Đảng ủy viên

Đồng chí
Trần Thị Nguyệt Sương
Đảng ủy viên

Đồng chí
Trần Trọng Đạo
Đảng ủy viên

Đồng chí
Nguyễn Minh Quang
Đảng ủy viên

Đồng chí
Trịnh Phi Cường
Đảng ủy viên

Đồng chí
Phạm Nhất Phương
Đảng ủy viên

Ủy ban kiểm tra Đảng bộ trường

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Phạm Thị Minh Lý
Chủ nhiệm
Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo
Phó Chủ nhiệm
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt
Ủy viên