Nhiệm vụ Ban chấp hành công đoàn Khóa VII, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CĐCS ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
-----------------------------
Số: 27/TB-CĐTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 8  năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ Ban chấp hành công đoàn
Khóa VII, Nhiệm kỳ 2017 -2022

Theo tinh thần nội dung cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiên thứ nhất, ngày thứ hai 14/8/2017 đã tiến hành  phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn như sau:.

STT

HỌC VÀ TÊN
CHỨC VỤ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1

THS. Trịnh Minh Huyền
Chủ tịch Công đoàn Trường

Phụ trách chung, phụ trách công tác tài chính
Phụ trách Tổ CĐ cơ sở Nha Trang

2

THS. Nguyễn Quốc Bảo
Phó Chủ tịch Công Đoàn

Công tác Thi đua, Hành chinh tổng hợp. Phụ trách  Tổ CĐ: Phòng Thanh tra, pháp chế &AN,  Phòng SĐH-Viện Increcti-Ban PR, Phòng QLKHCN, Khoa Điện - Điện Tử

3

THS. Trần Thị Nguyệt Sương
Ủy viên Ban Thường vụ

Công tác Tuyên giáo, chính trị tư tưởng;  Phụ trách Tổ CĐ: P. Khảo thí-kiểm định chất lượng, Khoa MT-BHLĐ, Khoa KHƯD, Khoa Kỹ thuật CT

4

THS. Nguyễn Thị Trúc Mai
Ủy viên Ban chấp hành
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐ

Công tác UBKT, phụ trách Tổ CĐ: Khoa Luật, Lao động &Công đoàn,  Phòng Đại học

5

THS. Nguyễn Văn Bắc
Ủy viên Ban chấp hành

Phụ trách Công tác phong trào văn, thể, mỹ. Phụ trách Tổ CĐ: Phòng HSSV - KTX - TT HTDN& Cựu SV, TTGDQP-AN, Khoa KHTT, Phòng QTTB, Khoa Toán -TK

6

TS. Dương Thị Thùy Vân
Ủy viên Ban chấp hành

Phụ trách trang  Web CĐ, vận động CBGVVC tham gia phong trào: Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Phụ trách Tổ CĐ: Trung tâm CNTTƯD, Phòng ĐT-MT,  Khoa CNTT, Viện Khoa học tính toán

7

CN. Phan Thị Vũ Hạnh
Ủy viên Ban chấp hành

Phụ trách Công tác Tổ chức Công đoàn, Phụ trách Tổ CĐ: Phòng TCHC, P.Tài chính,  CĐCSTV Tôn Đức Thắng, Cơ sở Cà Mau

8

THS. Bùi Thị Phượng Liên
Ủy viên Ban chấp hành

Trưởng ban Nữ công CĐ. Phụ trách Tổ CĐ: Trung tâm CLC, Thư viện, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Mỹ thuật công nghiệp  

9

THS.  Võ Thế Sinh
Ủy viên Ban chấp hành

Kế toán công đoàn. Phụ trách Tổ CĐ: khoa QTKD Khoa Tài chính- ngân hàng, Khoa Kế toán, Khoa KHXH-NV

             
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông báo cho Ủy viên Ban chấp hành, CĐCS thành viên và các Tổ Công đoàn biết để tiện việc liên hệ công tác.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

( Đã ký )

ThS. Trịnh Minh Huyền