ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Minh Đức
Giáo sư
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Ching-Feng Weng
Giáo sư
Tiến sỹ
3
Hajime Hirao
GSDB
Tiến sỹ
4
Chih Yang Huang
Tiến sỹ
5
Phạm Thanh Phong
Tiến sỹ
6
Vũ Thiên Ý
Tiến sỹ
7
Nguyễn Trường Huy
Tiến sỹ
8
Hồ Việt Anh
Tiến sỹ
9
Phạm Phước Điền
Tiến sỹ
10
Vũ Huỳnh Kim Long
Thạc sỹ - NCS
11
Hoàng Mầng
Thạc sỹ
12
Phan Thị Phương Thúy
Thạc sỹ