ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Đình Hòa
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Hà Thị Là
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa
3
Andrew Timming
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Katie Quan
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Richard Fincher
Tiến sỹ
6
Đặng Ngọc Tùng
Tiến sỹ
7
Dương Ngọc Minh Triết
Thạc sỹ
8
Hoàng Thị Tường Vinh
Thạc sỹ
9
Phạm Thị Thật
Thạc sỹ
10
Trương Thị Thu Hiền
Cao học
11
Hollis Charles Stewart
Cử nhân
12
Leanna Boger Noble
Cử nhân
13
Lê Thị Liễm
Cử nhân
14
Trần Văn Minh
Cử nhân