ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trịnh Minh Huyền  
Thạc sỹ
 
2
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Tô Văn Ban
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Viktor Didenko  
Tiến sỹ
 
10
Đào Nguyên Anh  
Tiến sỹ
 
11
Lê Thị Thanh Loan  
Tiến sỹ
 
12
Trần Thị Phượng  
Tiến sỹ
 
13
Trần Minh Phương  
Tiến sỹ
 
14
Lê Văn Út  
Tiến sỹ
 
15
Nguyễn Tiến Dũng  
Tiến sỹ
 
16
Võ Minh Phổ  
Tiến sỹ
 
17
Phan Thành Việt  
Tiến sỹ
 
18
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
 
19
Trương Bửu Châu  
Tiến sỹ
Trợ lý TK
20
Võ Ngọc Thiệu  
Tiến sỹ
 
21
Phan Thanh Toàn  
Tiến sỹ
 
22
Lê Thị Ngọc Giàu  
Tiến sỹ
 
23
Francesca Vetro  
Tiến sỹ
 
24
Vũ Xuân  Hoàn  
Tiến sỹ
 
25
Phạm Duy Khánh  
Tiến sỹ
 
26
Lê Phương  
Tiến sỹ
 
27
Ngô Trung Hiếu
 
Tiến sỹ
 
28
Cao Xuân Phương  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Trần Thị Thùy Nương  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Cao Thị Hồng Nhung  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Lý Sel  
Thạc sỹ - NCS
 
33
Thạch Thanh Tiền  
Thạc sỹ - NCS
 
34
Dương Thanh Phong  
Thạc sỹ - NCS
 
35
Phó Kim Hưng  
Thạc sỹ - NCS
 
36
Thân Thị Hồng  
Thạc sỹ - NCS
 
37
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
 
38
Ngô Thị Bích Hoa  
Thạc sỹ
 
39
Lê Trung Nghĩa  
Thạc sỹ
 
40
Nguyễn Quốc Cường  
Thạc sỹ
 
41
Phạm Thành Trí  
Thạc sỹ
 
42
Bùi Hữu Toàn  
Thạc sỹ
 
43
Huỳnh Văn Kha  
Thạc sỹ
 
44
Nguyễn Thị Hồng Loan  
Thạc sỹ
 
45
Chế Ngọc Hà  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Bác Huy  
Thạc sỹ
 
47
Lê Trường Nhật  
Thạc sỹ
 
48
Nguyễn Quốc Bảo  
Thạc sỹ
 
49
Phạm Thành Công  
Cử nhân
 
50
Nguyễn Văn Khoa  
Cử nhân
 
51
Nguyễn Thanh Tơ  
Cử nhân
 
52
Nguyễn Xuân Sinh  
Cử nhân
 
53
Trương Thị Thanh Phương  
Cử nhân
 
54
Phạm Châu Anh Thy  
Cử nhân
 
55
Bùi Tất Hiệp  
Cử nhân
 
56
Nguyễn Thị Kim Ngân  
Cử nhân
 
57
Lê Tài Đức  
Cử nhân