Sinh viên tiêu biểu Khoa Lao động công đoàn

Trương Thị Thu Hiền
Sinh ngày: 28/07/1991
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Đại học Tôn Đức Thắng
Chức vụ: Thư ký khoa.
Trần Thị Kim Ngân
Sinh ngày: 20/02/1991                         
Khóa học: 13                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty Biti’s
Chức vụ: Nhân viên nhân sự.
Vương Thị Thùy Dung
Sinh ngày: 06/07/1992                         
Khóa học: 14                
Tốt nghiệp chuyên ngành: Quan hệ lao động
Đơn vị công tác: Công ty cổ phần điện tử tin học SILICOM
Chức vụ: Nhân viên hành chánh nhân sự.