Thông tin công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

Website Đại học Tôn Đức Thắng đã chuyển về địa chỉ: http://www.tdtu.edu.vn

Vui lòng truy xuất thông tin cập nhật tại website mới.

Xin cám ơn.